CONTOH SURAT PERNYATAAN TALAK

CONTOH SURAT PERNYATAAN TALAK
SURAT KETERANGAN IKRAR TALAK

Yang bertandatangan di bawah ini
Nama :   UHI................................ ………………………………………………………………… 
Umur : 52 tahun................................................................………………………………..………...  
Agama :   Islam……………………………………………………………………………………..
Pekerjaan :  Berdagang .......…………………………………………………………………......
Tempat tinggal : RT. 45 RW. 17 Dusun Bojongsukamulya Desa Rawa Kec. Lumbung Kab. Ciamis..........………………………………………………………………………………………..
Pada hari ini Selasa Tanggal 15 Bulan September Tahun 2015, saya telah menjatuhkan talak satu yang ke satu pada isteri saya :
Nama : EDAH BINTI AMIRTA ………………………………………………………………….
Umur : 51 tahun ....................................................………………………………………………
Agama : Islam ……………………………………………………………………………………..
Pekerjaan : Ibu rumah tangga………………………………………………………………………
Tempat tinggal : Dusun Bojongsukamulya Desa Rawa Kec. Lumbung Kab. Ciamis ...………….
Sejak hari, tanggal dan bulan di atas isteri saya itu bukan isteri saya lagi, melainkan bekas isteri saya……………………………………….........…………………………………………………...
Dan waktu dijatuhi talak satu yang ke satu dalam keadaan suci. Selanjutnya saya ridho dan ikhlas/ rela bekas isteri saya itu menikah lagi dengan laki-laki lain, apabila yang bersangkutan telah habis masa iddahnya………………………………………………………………………….
Demikian surat pernyataan ikrar talak saya ini dibuat dengan sebenarnya tanpa dipengaruhi pihak lain dan tanpa paksaan……………………………………………………………………………..
Selanjutnya, setelah ikrar talak saya ini, dan kemudian saya tandatangan dan ditandatangani juga oleh bekas isteri saya dan disaksikan oleh tiga orang saksi.


                                                                                              Lumbung, 15 September 2015
                            Tandatangan                                                       yang berikrar talak,
                     yang menerima talak,                                                               
                 EDAH BINTI AMIRTA                                                       U H I


Saksi-saksi
Nama              :    HANI             Tandatangan : ................................
Nama              :    RONI              Tandatangan : ................................
Nama   :           DUDI  Tandatangan : ................................

Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "CONTOH SURAT PERNYATAAN TALAK"

Posting Komentar